ગાયનેક હોસ્પિટલમાં વિવિધ જગ્યાઓ

Requirement

 • પોસ્ટ : 
  1. મેડીકલ ઓફીસર - 2
  પગાર-15000

  2. ફાર્માસીસ્ટ - 2
  પગાર- 12000 થી 15000 

  3. ઓ.ટી. આસીસ્ટન્ટ - 1

  4. કમ્પાઉન્ડર- 1

  5. નર્સ/ રિસિપનીસ્ટ - 1\


   

Special Note

 • વધુ માહિતી માટે કોલ કરવો.
  ફોન સમય : સવારે ૧૦ થી સાંજે પ સુધી

Details

 • Location: Private
 • Date: 13 Oct, 2022
 • Salary: --
 • Posted By: સૃષ્ટિ હોસ્પિટલ
 • Contact: ડૉ. જીતેન્દ્ર પ્રજાપતિ - 9426053240
 • Address: સૃષ્ટિ હોસ્પિટલ, ગોપીનાળા બહાર, મહેસાણા