પ્રાથમિક શાળાઓમાં વિદ્યાસહાયક ની ભરતીની

Requirement

 • બધી માહિતી 29-ઓકટૉબર-2022 બાદ જાહેર થશે.

  • Vacancies for Ghat Posts: 676 Posts

  • Std 01 to 05: Gujarati Meduim : 39 Posts

  • Std 06 to 08: Gujarati Medium:

  • Social Science: 213

  • Language: 77

  • Maths/Science: 347

  • Vacancies for General Posts: 1924 Posts

  • Std 01 to 05: Gujarati Meduim : 961 Posts

  • Std 06 to 08: Gujarati Medium:

  • Social Science: 387

  • Language: 173

  • Maths/Science: 403

  ઓંનલાઇન અરજી કરવા- અહીં ક્લિક કરો

Special Note

 • વિદ્યાસહાયક ભરતી (ધોરણ ૧ થી ૫ અને ધોરણ ૬ થી ૮ ગુજરાતી માધ્યમ) વર્ષ ૨૦૨૨ ની પ્રતિક્ષાયાદી અંતર્ગત તા.૧૮/૦૮/૨૦૨૨ તથા તા.૦૩/૦૯/૨૦૨૨ ના રોજ જિલ્લા/નગર પસંદગી કરનાર ઉમેદવારોને જિલ્લા કક્ષાએ શાળા/સ્થળ પસંદગી તા.૦૯/૦૯/૨૦૨૨ ના રોજ રાખવામાં આવેલ હોઈ પ્રતિક્ષાયાદીના જિલ્લા પસંદગી કરનાર ઉમેદવારોને હાજર રહેવા જણાવવામાં આવે છે.

Details

 • Location: Goverment
 • Date: 12 Oct, 2022
 • Salary: --
 • Posted By: GSEB
 • Contact:
 • Address: --